·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projectes


3 Fotos

Creixem plegats


El projecte d'aprenentatge i servei "Creixem plegats” pretén oferir espais i moments per viure i experimentar els valors i les actituds adquirits pels alumnes al llarg de la seva escolarització.

A tal efecte, el desenvolupament curricular de la matèria de Religió de 1r de Batxillerat incorpora la realització d'un servei quinzenal en 3 institucions del barri: la residència d'avis la Torrassa, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Santa Eulàlia (SRC) i el nostre propi centre educatiu (en les seves etapes d'Educació Infantil i Primària).

L'objectiu general del projecte és possibilitar l'assoliment i l'exercici d'algunes de les competències bàsiques, principalment les vinculades a l'autonomia, la iniciativa personal i la competència social i ciutadana.

Més enllà d'això, el projecte pretén -en coherència amb la proposta educativa del nostre centre- formar joves sensibles respecte a les necessitats del seu entorn més proper i amb capacitat i iniciativa per transformar-lo a partir de la gratuïtat i el compromís.

 

Altres objectius més específics serien:

 Transferir a la realitat en forma d'acció els aprenentatges adquirits a l'escola, especialment en l'àmbit de l'educació emocional i l'educació en valors.

 Potenciar les habilitats socials i comunicatives de tots els participants.

 Potenciar actituds i valors com la responsabilitat, el compromís, la solidaritat, l'empatia i el respecte.

 Facilitar el procés d'escolarització a aquells alumnes que presenten necessitats educatives específiques.

 Garantir la integració escolar i social de tot l'alumnat, amb una atenció especial al que presenta més risc d'exclusió social.

 Estimular l'apropament i la interacció entre persones de diferents edats per eliminar estereotips previs i millorar el coneixement mutu.

 Oferir espais i moments d'interrelació personal que redueixin la tendència a l'aïllament i a la pèrdua de vincles socials que afecten a alguns dels col·lectius participants en el projecte.

 Eliminar l'estigma associat als trastorns mentals i contribuir a la reinserció comunitària de les persones que els pateixen.

 Intensificar la col·laboració entre l'escola i el teixit associatiu i comunitari del barri.

 Potenciar la sensibilitat i la comprensió de tota la comunitat educativa vers col·lectius de persones vulnerables.

 Conèixer els recursos que persones, entitats i organismes externs a l'escola ofereixen per cobrir les necessitats d'aquests col·lectius.

 

En cadascuna de les entitats col·laboradores hi ha una persona que actua d'enllaç permanent amb el professor de l'escola. En el cas de la Residència es tracta de l'educadora social, en el Servei de Rehabilitació Comunitària la monitora de les activitats i a l'escola els coordinadors de les etapes educatives en què els joves presten el servei. El fet que les 3 institucions siguin del barri i es trobin molt pròximes al centre educatiu permet que el professor comparteixi cada sessió una estona de l'activitat en cadascuna d'elles i mantingui un contacte directe i fluid amb les persones responsables de les mateixes.