·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Projecte Escola Plurilingüe

El projecte


Let’s speak

Conscients de la necessitat de millorar la competència lingüística dels nostres alumnes, donem un nou impuls a aquest projecte, iniciat el curs passat,  per a la millora de la seva competència comunicativa general, amb especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció oral en una de les llengües estrangeres curriculars. Amb aquests projecte l’Escola Sant Jaume de la FEP pretén dirigir l’escola envers el model d’escola multillingüe.

En coherència amb el que es recull al Projecte lingüístic de l’escola, ha de servir també per coordinar diferents accions que ja es desenvolupen a l’escola amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres: introducció de l’anglès al P3, desdoblaments de l’àrea anglesa a l’educació primària i ESO, introducció d’una segona llengua estrangera (francès) al segon curs de l’ESO , participació en un intercanvi lingüístic que celebra ja més de 20 edicions…

En definitiva, aprofitar, les experiències que ja es desenvolupen en els diferents cicles i etapes de l’escola per millorar la competència comunicativa general de l’alumnat en llengua anglesa tot introduint-la en àrees no lingüístiques.

L'any passat va ser publicada al DOGC la Resolució de 27 de setembre de 2012 de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius per participar en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres. El projecte presentat per l’escola Sant Jaume va ser un dels 18 seleccionats, pel que fa a centres concertats de Catalunya.

Us presentem alguna de les concrecions d’aquest projecte a l’escola per al curs 2013-14

Les propostes per al treball integrat de llengua i contingut en l’aprenentatge total o parcial d’alguna àrea o matèria en llengua estrangera: àrees no lingüístiques impartides en llengua anglesa.

Educació primària

Educació musical

0,5h/setmanal

Educació primària

Educació física

0,5h/setmanal

Educació primària (6è)

 “Let’s sing”

1h/setmanal

ESO (2n )

Informàtica educativa

1h/setmanal

ESO(1r)

Ciències Naturals

1h/setmanal

Concreció de les altres llengües curriculars:

Llistat o relació de plans i projectes del centre que desenvolupin accions transversals per a l’impuls a la lectura i l’oralitat: modificacions en l’oferta i distribució de l’atenció a la diversitat en la matèria de la llengua anglesa.

Educació primària (de 1r a 6è de primària)

LL. anglesa

Redistribució dels recursos per a l’atenció la diversitat. Desdoblament simultani de grups.

Ed. Secundària

(1r  i 3r d’ESO )

LL. anglesa

Oferta de matèries optatives a 1r i 3r d’ESO. “Let’s speak”

Ed. Secundària

(2n i 4t d’ESO)

Ll. anglesa

Desdoblament quinzenal per al treball oral i taller English Workshop

BTX (1r)

Ll. anglesa

Desdoblament. 2h/setmanals

 

Previsió d’accions que s’incorporaran al Pla de Formació de Centre

 • Formació externa del professorat implicat : Pla de formació impulsat pel Departament d’Ensenyament per als centres PILE.
 • Formació interna: Creació d’un equip de coordinació PILE encarregat del disseny d’activitats i implantació i seguiment del projecte.

Identificació dels criteris d’avaluació

 • S’adaptaran els criteris d’avaluació de les àrees implicades tot introduint eines per a l’avaluació dels alumnes que mesurin el seu grau de competència oral...
 • Es tindrà en compte, també, l’evolució dels resultats de les proves de Competències Bàsiques i de l’avaluació diagnòstica en Llengua anglesa.
 • Pel que fa a la programació i avaluació dels projectes s’utilitzaran les eines de:
  • Programació anual de centre:Objectius, tasques, responsables, calendari, documents d’entrada i documents de sortida.
  • Memòria de curs: Document que s’ elaborarà en el mes de setembre. Annex (plantilla PAC escola)
  • Nivell d’assoliment dels objectius, anàlisi de resultats i propostes de millora

Auxiliar de conversa

Gràcies al Programa europeu Comenius l’escola disposarà en el curs 2013-14 del suport d’una auxiliar de conversa durant 15h setmanals. http://www.xtec.cat/web/projectes/llengues/pluri/auxiliars_conversa i

 • La seva actuació es concretarà en els nivells de : 3r, 5è i 6è de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO i 2n de BTX.
 • S’organitzaran dinàmiques en petit grup per potenciar l’ús oral de la llengua anglesa, generalitzar l’ús d’aquesta llengua en diferents contextos i millorar especialment les habilitats (Skills) comunicatives.

Més concrecions per aquest curs

 • Aplicació i generalització del document  “Classroom English language”. Planning p-3 a BTX.
 • CONCURS THE FONIX. http://www.concurs-angles.info/bases.html.
 • Activitats Aicle mestre àrea-english teacher partner (Educació Física a Primària, Ciències Naturals a ESO,…). 
 • Retolacions aules en anglès (aprofitar materials editorials, crear-ne de nous,…)
 • Elaboració i revisió  de materials i metodologies. Recursos. https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012bco/recursos.
 • Proposta auxiliar de conversa. Sol·licitud. Auxiliar Comenius Renovació metodologies i activitats a partir de l'espai col·laboratiu Seminari PILE:
  https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012bco/. Hi trobem l'enllaç al google sites general on hi ha enllaçats tots els espais d'intercanvi de tots els serveis territorials i altres elements que poden interessar.
 • Proposta formació mestres anglès i AICLE a l'escola/ FEP